Multinacionālisms komandā

Komandas darbs ir svarīgs daudzās nozarēs, bet lielāka uzmanība darbā tiks vērsta uz multinacionālismam jeb dažādu tautību pastāvēšanai jūrniecībā un aviācijā. Ir skaidrs, ka šīs nozares veic neskaitāmus pārvadājumus un citas funkcijas, kas sevī ietver dažādus cilvēkus un prasības no tiem. Mūsdienu vidē aizvien vieglāk ir ceļot un globalizācijas process ir pavēris daudziem cilvēkiem papildus iespējas arī jūrniecībā un aviācijā daudz globālākā līmenī. Multinacionālisma nozīmi un izpratni var skatīt no dažādiem faktoriem, kuri ietekmē kopējo darbu. Ja cilvēki komandā ir multinacionāli, tas rada ne tikai papildus izaicinājumus komunikācijā un sapratnē, bet arī ieguvumus, ko visu ir vērts apskatīt detalizētākā skatījumā no psiholoģiskā un praktiskā viedokļa. par to vari vairāk lasīt http://www.credpro.kz

Iesākumā vērts izprast, kas ir komanda. Komandai ir vienots mērķis un atbildība par noteiktām lietām, par ko tā ir vienojusies. Papildus tam ir noteiktas arī pazīmes, kas raksturīgas komandas darbā, t. i., katra dalībnieka ieguldījums papildina cita dalībnieka ieguldījumu, individuālo zināšanu, prasmju, spēju, personu īpašību, vērtību apzināšana un sabalansētība pret organizācijas vērtībām un mērķiem. Lai apmainītos ar viedokļiem un informāciju vispārīgi, ir nepieciešamas saziņas spējas.

Dažādas kultūras un līdz ar to arī multinacionālismu ir iespējams novērot dabā uz kuģa un citiem transportlīdzekļiem, kur strādā dažādu tautību pārstāvji. Tie rada multinacionālismu, kas šajā vidē nav nekas neierasts. Viens no svarīgākajiem iemesliem multinacionālismam ir tas, ka paši kuģu īpašnieki un operatori darbā mēdz pieņemt darbiniekus no dažādām valstīm, kur minimālais atalgojums ir zemāks, kā arī tos, kuri gatavi strādāt pieticīgākos darba apstākļos.

Starp katru no darbiniekiem, komandas biedriem vai sabiedrības locekļiem ir jāpastāv vienai kopīgai valodai, kuru saprot. Uz kuģiem, aviācijā un citās jomās starptautiski tā ir angļu valoda. To nosaka Starptautiskās Konvencijas, kas iekļauj arī profesijas standartus. Jūrniecības sfērā praktiski vienmēr ir profesijas standartā ierakstīts, ka ir jāprot jūrniecības angļu valoda, tāpat kā daudzās citās nozarēs, ;piemēram, tajās, kas ir saistītas ar apkalpojoši sfēru. Runājot par angļu valodu Latvijā, jāmin, ka tās apguve Latvijā ir obligāta jau sākumskolā un tiek domāts arī par reformu, lai tā tiktu mācīta jau no pirmās klases. Jaunākiem cilvēkiem valodu iemācīties ir vieglāk. Tā ir pirmā svešvaloda arī citās valstīs, kur angļu valoda nav valsts valoda, piemēram, Vācija, Slovēnija, Polija u. c. Eiropas Komisijas veiktais Eurobarometer pētījums pierāda, ka Eiropas Savienības valstīs ir tendence, ka angļu valodas pielietojums palielinās, tajā prot runāt aptuveni 34% ES iedzīvotāju papildus savai dzimtajai valodai. Aiz angļu valodas pēc Eurobarometer datiem seko vācu un franču valodas. Tomēr jāņem vērā arī tirgus. Ja tas ir vērsts uz Rietumiem un komandā pārsvarā ir darbinieki no Eiropas Savienības, tad bieži vien angļu valoda ir prasība kā darba valodai, taču ja tas ir vērsts uz Āziju vai Krievijas pusi, atzīto darba valodu attiecība var mainīties. Pieaugošs pieprasījums ir arī krievu valodai un ir pieradīts, ka Latvijā arī praksē eksistē divas pamatvalodas. Nav izslēgts arī variants, ka darbā tiek uzņemti darbinieki no trešās pasaules valstīm kā Malī (Āfrika), Indijas, Meksikas, jo tas tiek uzskatīts par lētāku darbaspēku.

Multinacionālisms Latvijā ir bieža parādība dažādās nozarēs. Lai gan ļoti liela sabiedrības daļa ir ļoti konservatīva, tam pretoties ir praktiski neizbēgami.

Paldies par informācijas sagatavošanu un izejas materiāliem KZ lapai www.credpro.kz!